ASUS ROG G751JY - Vruće tačke

background image

Vruće tačke

Vruće tačke na ekranu vam omogućavaju da pokrećete programe i

pristupate podešavanjima notebook računara. Funkcije ovih vrućih

tačaka je moguće aktivirati pomoću tačpeda.

Vruće tačke na pokrenutoj aplikaciji

Vruće tačke na Početnom ekranu

background image

E-priručnik za notebook računar

51

Vruća tačka

Radnja

gornji levi ugao

Zadržite pokazivač miša u gornjem levom uglu,

a zatim tapnite na sličicu nedavno korišćene

aplikacije da biste se vratili na tu pokrenutu

aplikaciju.

Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije,

pomerite nadole kako bi se prikazale sve

pokrenute aplikacije.

donji levi ugao

Sa ekrana pokrenutih aplikacija:
Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na

da biste se vratili na

početni ekran.

NAPOMENA: Takođe možete da pritisnete

taster Windows

na tastaturi da biste se

vratili na početni ekran.

Sa početnog ekrana:

Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na

da biste se vratili na tu

aplikaciju.

background image

52

E-priručnik za notebook računar

Vruća tačka

Radnja

gornja strana

Zadržite pokazivač miša na gornjoj strani dok se

ne promeni u ikonu ruke. Prevucite aplikaciju i

otpustite je na novu lokaciju.

NAPOMENA: Ova funkcija vruće tačke

funkcioniše samo nad pokrenutom aplikacijom

ili kada želite da koristite funkciju kačenja.

Više detalja potražite pod Funkcija „Kačenje” u

okviru Rad sa Windows® aplikacijama

gornji i donji desni

ugao

Zadržite pokazivač miša u gornjem ili donjem

desnom uglu da biste pokrenuli Charms bar

(Traku sa dugmadima).

background image

E-priručnik za notebook računar

53