ASUS ROG G751JY - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Koristite Bluetooth da biste olakšali bežični prenos podataka između

vašeg i drugih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako

biste omogućili Bluetooth funkciju notebook računara. Više detalja

potražite u odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.

Uparivanje sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth

funkcija omogućena

Potrebno je da uparite svoj notebook računar sa drugim uređajima na

kojima je Bluetooth funkcija omogućena da biste bili u mogućnosti da

obavljate prenos podataka. Da biste to učinili, upotrebite tačped na

sledeći način:

1. Pokrenite

Charms bar (Traka sa dugmadima).

2.

Tapnite na

i zatim tapnite na Change PC

Settings (Promena postavki računara).

3. Pod

PC Settings (Postavke računara), izaberite

Devices (Uređaji) i zatim tapnite na Add a Device

(Dodaj uređaj) da biste pretražili uređaje na kojima je

Bluetooth funkcija omogućena.

4.

Izaberite uređaj sa spiska. Uporedite kôd na vašem

notebook računaru sa kodom poslatim na odabrani

uređaj. Ukoliko se podudaraju, tapnite na Yes (Da) da

biste uspešno uparili notebook računar sa uređajem.

NAPOMENA: Kod nekih uređaja na kojima je Bluetooth

funkcija omogućena, možda će od vas biti zatraženo da

unesete kôd vašeg notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

69

Isključivanje avionskog režima

ili

1. Pokrenite

Charms bar (Traka sa dugmadima).

2.

Tapnite na

i zatim tapnite na

.

3.

Pomerite klizač nalevo da biste isključili avionski

režim.

Pritisnite

.

ili

1. Pokrenite

Charms bar (Traka sa dugmadima).

2.

Tapnite na

i zatim tapnite na

.

3.

Pomerite klizač nadesno da biste uključili avionski

režim.

Pritisnite

.