ASUS ROG G751JY - Korišćenje pokreta na tačpedu

background image

Korišćenje pokreta na tačpedu

background image

34

E-priručnik za notebook računar

Pokreti s jednim prstom

Tapnuti/dvaput tapnuti

Na Start ekranu, tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

U Desktop režimu, dvaput tapnite stavku da biste je pokrenuli.

Prevuci i otpusti

Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog

podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju,

podignite prst sa tačpeda.

background image

E-priručnik za notebook računar

35

Levi klik

Desni klik

Na početnom ekranu,

kliknite na aplikaciju da biste

je pokrenuli.

U režimu prikaza radne

površine, dvaput kliknite

na aplikaciju da biste je

pokrenuli.

Na početnom ekranu,

kliknite na aplikaciju da biste

je izabrali i pokrenuli traku sa

postavkama. Takođe možete

da pritisnete ovo dugme

da biste pokranuli traku All

Apps (Sve aplikacije).

U režimu prikaza radne

površine, koristite ovo

dugme da biste otvorili meni

koji se dobija desnim klikom

miša.

NAPOMENA: Područja unutar tačkaste linije predstavljaju lokacije levog

i desnog tastera miša na tačpedu.

background image

36

E-priručnik za notebook računar

Prevlačenje sa gornje ivice

Na Start ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku

All apps (sve aplikacije).

U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice da biste

pogledali njen meni.

Prevlačenje duž leve ivice

Prevlačenje duž desne ivice

Prevucite sa leve ivice da biste

promenili redosled aplikacije

koje se izvode.

Prevucite desnu ivicu da biste otvorili

Charms bar (traku sa dugmadima).

background image

E-priručnik za notebook računar

37

Tapkanje

Rotiraj

Tapnite tačped pomoću dva prsta

da biste simulirali funkciju desnog

klika.

Da biste rotirali sliku, stavite dva

prsta na tačped i zatim okrećite

jedan prst u smeru kretanja kazaljki

na satu ili u suprotnom smeru,

dok drugi prst za to vreme ostaje

nepomičan.

Pomeranje sa dva prsta

(gore/dole)

Pomeranje sa dva prsta

(levo/desno)

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nagore ili nadole.

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nalevo ili nadesno.

Pokreti sa dva prsta

background image

38

E-priručnik za notebook računar

Udaljivanje zuma

Približavanje zuma

Sastavite dva prsta na tačpedu.

Raširite dva prsta na tačpedu.

Prevuci i otpusti

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću

prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na novu

lokaciju.

background image

E-priručnik za notebook računar

39

Potezi pomoću tri prsta

Prevlačenje nagore

Prevlačenje nadole

Prevucite tri prsta nagore radi

prikaza svih pokrenutih aplikacija.

Prevucite tri prsta nadole radi

prikaza radne površine.

background image

40

E-priručnik za notebook računar

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću

sledeće komande: