ASUS ROG G751JY - Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

background image

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

1.

Spustiť aplikáciu Desktop (Pracovná plocha).

2.

Na paneli úloh vo Windows

®

kliknite pravým

tlačidlom na ikonu siete

a potom poklepte

na položku Open Network and Sharing Center

(Otvoriť okno Centrum sietí a zdieľania).

3.

V okne Centrum sietí a zdieľania poklepte na

položku Change adapter settings (Zmeniť

nastavenia adaptéra).

4.

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu LAN a potom

vyberte položku Properties (Vlastnosti).

5.

Poklepte na položku Internet Protocol Version

4(TCP/IPv4) (Verzia protokolu internetu 4(TCP/

IPv4) a potom poklepte na položku Properties

(Vlastnosti).

6.

Poklepte na položku Obtain an IP address

automatically (Automaticky získať IP adresu) a

potom poklepte na tlačidlo OK.

background image

notebooku Elektronická príručka

71

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte ďalšími krokmi.

7.

Vráťte sa do okna Network and Sharing Center

(Centrum sietí a zdieľania) a následne kliknite

na položku Set up a new connection or network

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

8.

Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť

k internetu) a poklepte na tlačidlo Next (Ďalej).

9.

Poklepte na položku Broadband (PPPoE) (Široké

pásmo (PPPoE)).

10. Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov

pripojenia a potom poklepte na tlačidlo Connect

(Pripojiť).

11. Poklepaním na tlačidlo Close (Zatvoriť) dokončite

konfiguráciu.

12. Poklepte na tlačidlo

na paneli úloh a potom

poklepte na pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.

13. Pripojenie na internet spustite tak, že zadáte svoje

používateľské meno, heslo a potom poklepte na

položku Connect (Pripojiť).