Nápověda pro ASUS ROG G751JY

background image

Notebook

E-příručka

Druhá edice

Prosinec 2014

CZ9959

background image

2

Uživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě

a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu

firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO

VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ

PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO

NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI

ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST

TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty

příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez

záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,

MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK

FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO

PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete

mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte

právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně

smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v

důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny

každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy,

přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její

dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH

STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ,

NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU

NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce ............................................................................................................7

Konvence použité v této příručce .............................................................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografie .........................................................................................................................9

Bezpečnostní opatření .............................................................................................10

Použití notebooku ..........................................................................................................10
Péče o notebook .............................................................................................................11
Správná likvidace ............................................................................................................12

Kapitola 1:

Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ......................................................................................14

Pohled shora .....................................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................................18
Pravá strana ......................................................................................................................20
Levá strana ........................................................................................................................22
Přední strana ....................................................................................................................24
Pohled zezadu..................................................................................................................27

Kapitola 2:

Použití notebooku

Začínáme ......................................................................................................................30

Nabíjení notebooku .......................................................................................................30
Zvednutím otevřete monitor. .....................................................................................32
Stiskněte tlačítko Start. .................................................................................................32
Používání gest dotykové plochy ...............................................................................33
Gesta jedním prstem .....................................................................................................34

Pomocí klávesnice .....................................................................................................40

Funkční klávesy ...............................................................................................................40
Klávesy Windows® 8.1 ...................................................................................................41
Použití numerické klávesnice .....................................................................................42

Používání optické jednotky ....................................................................................43

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Kapitola 3:

Práce s Windows® 8.1

První spuštění .............................................................................................................48
Uživ. rozhraní Windows® ........................................................................................49

Spouštěcí obrazovka .....................................................................................................49
Aktivní body .....................................................................................................................50
Tlačítko Start.....................................................................................................................53
Přizpůsobení obrazovky Start ....................................................................................55

Práce s aplikacemi Windows® ................................................................................56

Spuštění aplikace ............................................................................................................56
Přizpůsobení aplikací ....................................................................................................56
Otevření obrazovky aplikací .......................................................................................58
Panel symbolů .................................................................................................................60
Funkce Snap .....................................................................................................................63

Další klávesové zkratky ............................................................................................65
Připojení k bezdrátovým sítím .............................................................................67

Wi-Fi .....................................................................................................................................67
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Režim letadlo....................................................................................................................69

Připojení ke kabelovým sítím ................................................................................70

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE ....................................................70
Konfigurace statické IP adresy připojení ................................................................71

Vypnutí notebooku ...................................................................................................72

Přepnutí notebooku do režimu spánku .................................................................72

Zamykací obrazovka systému Windows® 8.1 ..................................................73

Postup ze zamykací obrazovky ..................................................................................73
Přizpůsobení zamykací obrazovky ...........................................................................74

Kapitola 4:

Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) ......................................................................................78

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................................78

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

BIOS ................................................................................................................................78

Vstup do BIOSu ................................................................................................................78
Nastavení BIOSu ..............................................................................................................79

Obnova systému ........................................................................................................89

Povolení možnosti obnovení ....................................................................................91

Kapitola 5:

Upgrade notebooku

Instalace pevného disku .........................................................................................94
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ........................................102

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ...........................................................................108
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................109
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ...............................................................112

Přílohy

Informace o mechanice DVD-ROM (u vybraných modelů) .............................116
Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných modelů) ......................................118
Slučitelnost interního modemu ................................................................................118
Přehled ...............................................................................................................................119
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................................119
Nehlasové zařízení ........................................................................................................119
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ......................................................121
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...............122
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC) ..............................................123
Symbol CE .........................................................................................................................123
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ....................................................124
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .....................124
Poznámky k bezpečnosti UL .......................................................................................126
Požadavek na elektrickou bezpečnost ....................................................................127
Poznámky k TV tuneru ..................................................................................................127
REACH .................................................................................................................................127

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..............................................127
Prevence ztráty sluchu ..................................................................................................127
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..................................128
Bezpečnostní informace o optické mechanice ....................................................129
Coating Notice .................................................................................................................129
Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ......................130
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................132
Ekologický štítek Evropské Unie ................................................................................132
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................133
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ..........................................................133

background image

Uživatelská příručka notebooku

7